Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die je aan mij verstrekt is belangrijk voor mij. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van mijn dienstverlening aan jou en uiteindelijk voor het succes van de logopedische behandeling. Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese Wet, de zgn. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze wet wordt geregeld hoe we op Europees Niveau omgaan met data zoals persoonsgegevens, privacy en de verwerking van deze gegevens. Ook zijn de eisen t.a.v. de beveiliging van persoonsgegevens aangescherpt en wordt in de wet beschreven welke rechten je hebt en welke plichten degene heeft die je gegevens vastlegt en verwerkt. 

In deze privacy verklaring geef ik informatie hoe ik je gegevens behandel en vertel ik je over de rechten die je hebt. Door gebruik te maken van mijn diensten en logopedische zorgverlening op of na 25 mei 2018, ga je akkoord met deze privacy verklaring.

 

Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)
Praktijknaam                    Adempunt | Praktijk voor Adem, Stem en Ontspanning
Telefoonnummer             06 34241225
Contactpersoon               Yolande Kylstra
E-mailadres                       info@adempunt.nl
Website                              www.adempunt.nl

Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Ik verzamel persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het verwerken van intakegegevens voor, en bewaken van de voortgang van, een logopedische behandeling,
 • het op jouw verzoek verwerken van gegevens in het kader van logopedische therapiesessies.
 • het voeren van correspondentie met jou, het verstrekken van informatie aan jou, of het financieel afhandelen van de behandeling.
 • het gedegen uitvoeren van een logopedische behandeling en daarbij behorende evaluaties en zo nodig overleggen met derden
 • het (tijdelijk) overdragen van een logopedische behandeling aan een collega- logopedist of bij voortgang van de behandeling bij een andere behandelaar.
 • voor doelmatig beheer, beleid en logopedische zorgverlening
 • in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (bijv. nieuwsbrief)

Ik zal je gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met jou vooraf overeengekomen.

De praktijk dient gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?
Onderstaande contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid worden opgeslagen.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmeldformulier via de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Adempunt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@adempunt.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Je gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.
Adempunt neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden verwerkt door een aanbieder van medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). Je gegevens worden beveiligd opgeslagen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adempunt.nl

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Adempunt verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Adempunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij ik je daartoe op voorhand om schriftelijke en/of mondelinge toestemming vraag. Je toestemming wordt vastgelegd.

Ik behandel volgens de beroepsnormen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie ( NVLF). Een logopedist is verplicht tot rapportage aan de verwijzer in de volgende gevallen:

 • Indien de behandeling langer duurt dan 1 jaar.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd of overgedragen.

Indien de verwijzer expliciet vraagt om een terugkoppeling na het eerste logopedisch onderzoek  of alleen voor logopedisch onderzoek heeft verwezen.

Cookies
Adempunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn
Je gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers ( 15 jaar) en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden je gegevens (zowel op papier als digitaal) vernietigd.

Welke rechten heb je met betrekking tot de verwerking?
Jij hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door jou verstrekte gegevens.

Het recht op…

 • Inzage in dossier: je hebt het recht om je medisch dossier in te zien en /of een papieren afschrift te vragen ( voor zover de privacy van een ander daar niet door wordt geschaad).
 • Rectificatie: je hebt het recht om gegevens in je medisch dossier te wijzigen.
 • Vernietiging: je hebt het recht je medisch dossier (gedeeltelijk) te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@adempunt.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Adempunt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link of op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.